תקנון BUYUSH

מבוא

אתר האינטרנט Buyush (להלן: "האתר" או "Buyush") שפותח ומופעל ע"י דיירקט 4 יו בע"מ ח.פ 514808906 (להלן:"החברה"), משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, הדבר נעשה למען נוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הוראות התקנון, המפורטים במסמך זה, יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שייעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דבר ועניין. כל המבצע פעולה באתר (להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי התקנון באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר Buyush, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי התקנון.

רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את האתר Buyush, אשר נמצא בבעלות החברה, כלפי משתמשים באתר.

התכנים המועלים ומפורסמים באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.כללי

החברה מאפשרת לך, באמצעות האתר, לייבא מוצרים שונים (להלן: "מוצרים") ישירות מספקים זרים, שאינם ישראלים, ברחבי העולם (להלן: "ספקי היבוא האישי") בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ובתנאי שהיבוא נעשה לצריכה אישית ולא מסחרית (להלן: "יבוא אישי").

האתר פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים ופלטפורמות תשלום (להלן: "אתרים השותפים"), כגון www.ebay.com, www.paypal.com ,www.aliexpress.com,  לבין משתמשים.

יובהר כי אתר Buyush משמש פלטפורמה בלבד לביצוע עסקאות יבוא אישי בין הלקוח לבין ספקי היבוא האישי באופן ישיר.

כל המידע המוצג באתר לגבי מוצרי היבוא האישי, לרבות בעניין טיבם ואיכותם, התקבל מספקי היבוא האישי ומצוי באחריותם הבלעדית של ספקי היבוא האישי. למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את הפרטים המידע שמתקבל מספקי היבוא האישי בנוגע למוצרים השונים, לרבות בעניין מפרטי המוצרים, התמונות שהוצגו בדפי המכירה וכיו"ב.

משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של אתר Buyush.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או פרופיל האישי שלו באתר בכל הקשור בו. 

המשתמש מאשר כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.

המשתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
אופן המכירה באתר

הרשמה לאתר: טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "פעולה") הנך נדרש לבצע הרשמה לאתר, באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. ללא המצאות פרטים נכונים אלו באתר לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

בעת ביצוע הפעולה יש להזין פרטי כרטיס אשראי. פרטים אלו לא ישמרו באתר וימחקו לאחר מועד סליקת האשראי.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע Buyush בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וביצוע חיוב הכרטיס ע"י חברות כרטיסי האשראי. במידה והחיוב אושר, תירשם בקשת הזמנה ,הזמנת הלקוח תיבדק ע"י נציגי האתר ובמידה וכל הפרטים מוזנים היטב והמוצרים הנדרשים קיימים במלאי הספק תבוצע הזמנה עם שם הלקוח ויחויב כרטיס האשראי של הלקוח בהתאם להזמנה שאושרה ע"י נציגי האתר.

רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל Buyush.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של Buyush לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד האישור הטלפוני. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה Buyush זכאית לבטל את ההזמנה.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור קשר טלפוני עם נציגי האתר בטלפון לצורך מסירת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").משלוחים ואספקת המוצרים

משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר, בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר, ומופיע בפירוט המוצר באתר.

המוצרים יישלחו ממחסני ספקי היבוא האישי בחו"ל ישירות  אל כתובת הלקוח, באמצעות דואר רגיל ו/או דואר רשום ו/או חברת שליחויות (להלן: "השילוח"). אופן השילוח יבוצע בהתאם לבחירת הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באתר ועל פי מועדי האספקה שיפורטו בעמוד המכירה. שילוח מוצרי היבוא האישי יעשה לכתובת שציין הלקוח או לסניף הדואר הקרוב לאותה הכתובת, בהתאם למפורט בהזמנה.

במידה ומוצר אשר בקשת להזמין אינו נמצא במלאי הספק או הספק החליט מסיבה כזאת או אחרת שאינו מספק את המוצר יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי אשר נמסר בהזמנה.ביטול הזמנות

ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לBuyush בלבד, באמצעות המייל info@directbuy.co.il ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של Buyush מכרטיס הלקוח שלך באתר.

להלן פרוט סוגי הביטולים ואופן הטיפול בכל סוג:

ביטול הזמנה תוך 14 יום מקבלת המוצר: הלקוח רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר. דמי ביטול שינוכו מהלקוח: 5% אחוז מסך ערך העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. באחריות הלקוח להחזיר את המוצר לכתובת המוכר השולח באריזתו המקורית ויחד עם תוויות המכירה, באמצעות דואר רשום . הזיכוי יוחזר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר למשרדי השולח, בניכוי דמי הביטול.

ביטול הזמנה עקב פגם במוצר נושא ההזמנה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"): במקרה זה תחזיר Buyush למבצע הפעולה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה ותמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם. קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא ההזמנה , יחזירו לכתובת המוכר השולח באריזתו המקורית ויחד עם תוויות המכירה, באמצעות דואר רשום על חשבונו. הזיכוי יוחזר למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום הודעת הספק בחו"ל שקיבל את  המוצר למשרדיו.

ביטול הזמנה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה – מטעמי נוחיות הלקוח: במקרה ונעשה ביטול מסיבות נוחיות, בסמוך למועד ביצוע ההזמנה, ומכיוון שהמוצרים הוזמנו מהספק בחו"ל, ימתין מבצע הפעולה עד לקבלת המוצרים אליו ויחזירם למשרדי המוכר השולח באריזתם המקורית וכאשר לא נעשה בהם כל שימוש, על חשבונו. Buyush תחזיר למבצע הפעולה את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידו, ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. הזיכוי יוחזר ללקוח בתוך 14 ימים מיום הודעת הספק בחו"ל שקיבל את  המוצר למשרדיו. במקרה והספק בחו"ל עדיין לא ביצע משלוח והסכים לביטול, הזיכוי יוחזר ללקוח בתוך 14 ימים מיום אישור הביטול ע"י הספק בחו"ל ובניכוי דמי הביטול.

בכל מקרה בו קיבל הלקוח את המוצר נושא ההזמנה, החזרתו למשרדי המוכר השולח במדינתו, תהיה על חשבונו, בדואר רשום ובאריזה המקורית. החזרת מוצר

מן הנאמר בסעיף 2, מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא הספק מחו"ל וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר Buyush נותן את השרות.

אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח לפריט ו/או מוצר אשר מוחזר לספק בחו"ל ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר Buyush.

במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברה, אשר מפעילה את אתר Buyush, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר חלף. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, החברה תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:" Case") כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הצרכן של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברה אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. החברה תפעל לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.


כללי התנהגות משתמשים, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר ובתנאי שהנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

Buyush רשאית למנוע ממשתמש לבצע רכישות באתר באמצעות חסימתו במקרים הבאים:

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.

משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.

חל אסור לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי. כמו כן אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.

המשתמש מסכים בזאת שחלק מפרטיו האישיים ימסרו לאתרים השותפים ו/או מוכרים שותפים כפי שהם מופיעים באתר Buyus  ו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא"ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שהאתר מציע.  

החברה אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברה ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.    

במועד הרשמתך לאתר ואו מועדון האתר הנך מצטרף אוטומטית לרשימת תפוצה שבה תקבל עדכונים , מבצעים וכן הודעות עדכון באשר להזמנה אשר בצעת באתר.


אחריות / העדר אחריות

המשתמש יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מי מטעמו בלבד.

אין החברה, מפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר Buyush.

החברה, מפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תהיה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם עקב כשל בפעילותו של אתר Buyush היא על אחריות המשתמש בלבד.

אין החברה, מפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר Buyush.

החברה, לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל הגורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר Buyush.

החברה אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר Buyush מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים,  של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.

 החברה אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי החברה ומפעיליה.

אחריות לשלמות המוצר: ספקי היבוא האישי מתחייבים לפעול ככל יכולתם על מנת שהמוצר יסופק ללקוח כשהוא שלם ותקין, ואולם היה והמוצר הגיע שבור ו/או לא תקין אתר Buyush יטפל בהסדרי החלפת המוצר מול הספק בחו"ל. במקרה כזה יש להודיע בכתב באתר בדבר אי שלמות ו/או תקינות המוצר לא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המוצר, ונציגי Buyush יצרו עמך קשר לתיאום החלפת המוצר.

זמן המשלוח והאספקה: תשומת לבך לכך שזמן המשלוח המפורט בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, וכי ייתכנו עיכובים הנובעים מגורמים שונים, וכי האתר אינו אחראי לאיחור באספקת מוצרי היבוא האישי ולכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.

המחירים המפורטים באתר לא כוללים מע"מ, מכס, מס קניה או כל מס או היטל אחר, שייתכן ויוטל על יבוא המוצר ע"י הלקוח. תשלום זה במידה ויוטל על ידי רשויות המיסים בישראל (להלן: "מס"), יחול על הלקוח.

במקרה שתתקבל תלונה מלקוח בגין מוצר יבוא אישי שרכש, יפעל האתר עבור הלקוח במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספק בכדי לנסות ולפתור את התלונה באופן המיטבי לטובת הלקוח.

המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והם האחראים הבלעדיים לאספקתם ללקוח.

אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על החברה. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.


קניין רוחני וסימני מסחר

כל החומרים, תכנים, מערכות, אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של החברה ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה אסורים בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.


כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלותה הבלעדית של החברה.

"Buyush" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "Buyush", בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של חברת דיירקט 4 יו בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.


שרות לקוחות


בכל שאלה בנוגע לאתר, מוצרים ו/או כל נושא אחר ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות באחת מהדרכים הבאות:


רישום הודעה באתר

בדף הפייסבוק שלנו

במייל info@directbuy.co.il .


במידת הצורך השאלה/בקשה תופנה לספק בחו"ל ותימסר באמצעות כתובת המייל או באמצעות הטלפון במועד מאוחר יותר.


נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.